inside
DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Oranger Bauhelm auf Planunterlagen

Usługi dla partnerów biznesowych Kompleksowe wsparcie dla Państwa nowych projektów.

Architekten mit Modell in Besprechung

Right to the point.

Arbonia oferuje precyzyjne rozwiązania w zakresie ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Nasza oferta obejmuje wysokiej jakości komponenty, które idealnie integrują się z istniejącymi systemami. Dzięki ciągłemu dążeniu do perfekcji Arbonia może zagwarantować spełnienie nawet najwyższych wymagań klientów. Wynika to ze szwajcarskich korzeni firmy i związanego z tym tradycyjnego systemu wartości, jak również symbiozy dwóch rodzimych rynków: szwajcarskiego i niemieckiego, dla których charakterystyczne są wysoki poziom jakości, wiarygodność, innowacyjność, dyscyplina, zorganizowanie i niezawodność.

Kalendarz wydarzeń Targi i inne wydarzenia...

Deklaracja właściwości użytkowych CE Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Nowe rozporządzenie w sprawie materiałów budowlanych (CPR 305/2011)

Z dniem 1 lipca 2013 r. nowe rozporządzenie w sprawie materiałów budowlanych (CPR) całkowicie zastępuje obowiązującą w tym zakresie od 1989 r. dyrektywę. Ponieważ rozporządzenie CPR jest regulacją wydaną na szczeblu Unii Europejskiej, obowiązuje ono ze skutkiem natychmiastowym we wszystkich jej państwach członkowskich. Implementacja do prawa krajowego nie jest wymagana. Rozporządzenie CPR reguluje zasady wprowadzania do obrotu i dostaw materiałów budowlanych o właściwościach określonych przez zharmonizowane przepisy na rynku oraz określa wymogi dotyczące deklaracji właściwości użytkowych oraz oznaczenia CE.

Materiały budowlane wprowadzone do obrotu po 1 lipca 2013 r. muszą odpowiadać wymogom rozporządzenia CPR. Pod pojęciem „wprowadzenie do obrotu” należy rozumieć udostępnienie po raz pierwszy materiału budowlanego na rynku europejskim przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera.

Rozporządzenie CPR w odróżnieniu od dotychczas obowiązującej dyrektywy o wyrobach budowlanych wprowadza w szczególności obowiązek złożenia deklaracji właściwości użytkowych, opatrzenia produktu znakiem CE oraz oceny i weryfikacji niezmienności jego właściwości użytkowych.

Znak CE powinien być umieszczany na podstawie deklaracji właściwości użytkowych, w której wyszczególnione są parametry materiału budowlanego odpowiadające tym istotnym cechom. To, które cechy materiału budowlanego są uznawane za istotne, wynika ze zharmonizowanych specyfikacji technicznych w odniesieniu do wymogów przepisów prawa stanowionego przez państwa członkowskie w związku z wypełnianiem podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane. Przykładowo wytrzymałość ciśnieniowa grzejników może być uznawana za istotną cechę, która zapewnia spełnienie podstawowych wymagań, a tym samym bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Cechy materiału budowlanego, które nie są oparte na wymogach przepisów prawnych (np. barwy), nie stanowią nieodłącznego elementu deklaracji właściwości użytkowych oraz oznaczenia CE.

Rozporządzenie CPR redefiniuje pojęcie oznaczenia CE. W przyszłości producent będzie musiał udokumentować fakt, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność materiału budowlanego z parametrami podanymi w deklaracji właściwości użytkowych oraz wszystkimi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa europejskiego. Wszystkie materiały budowlane objęte deklaracją właściwości użytkowych wystawioną przez producenta muszą być opatrzone znakiem CE. W miarę możliwości oznaczenie CE powinno być umieszczone na samym materiale budowlanym, etykiecie bądź opakowaniu.

Zum Konfigurator  

FAQ´s Często zadawane pytania wraz z odpowiedziami naszych kompetentnych specjalistów...

Masz pytania?

Tutaj znajdziesz odpowiedzi dotyczące następujących tematów:

  • Podstawowe informacje
  • Powierzchnie i kolory
  • Zasilanie elektryczne
  • Informacje techniczne